Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1- Definities
Artikel 2- Indentiteit van de ondernemer
Artikel 3- Toepasselijkheid
Artikel 4- Het aanbod
Artikel 5- De overeenkomst
Artikel 6- Herroepingsrecht
Artikel 7- Kosten in geval van herroeping
Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9- De prijs
Artikel 10- Conformiteit en garantie
Artikel 11- Levering en uitvoering
Artikel 12- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13- Betaling
Artikel 14- Klachtenregeling
Artikel 15- Geschillen
Artikel 16- Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17- Klarna Privacy Verklaring

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. BEDENKTIJD: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
2. CONSUMENT: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. DAG: kalenderdag;
4. DUURTRANSACTIE: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings- en/ of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. HERROEPINGSRECHT: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. MODELFORMULIER: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument in kan vullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. ONDERNEMER: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan de consumenten aanbiedt;
9. OVEREENKOMST OP AFSTAND: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van Ć©Ć©n of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. TECHNIEK VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND: middel dat kan worden gebruikt voor hef sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
11. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

ARTIKEL 2 - INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Naam: Esther Mulder - Fashionesta
Vestigingsadres: Barkstraat
9745 BT te Groningen
Telefoonnummer: 06- 11717300
E- mailadres: fashionesta@ziggo.nl
KVK- Nummer: 74083171
BTW- Indentificatienummer: NL001435689B48

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek
van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien Ć©Ć©n of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld `naar de geest` van deze
algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van Ć©Ć©n of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te
worden `naar de geest` van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/ of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan
niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die
aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
ā€¢ de prijs inclusief belastingen;
ā€¢ de eventuele kosten van verzending;
ā€¢ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
ā€¢ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
ā€¢ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
ā€¢ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;
ā€¢ de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
gebruikte communicatiemiddel;
ā€¢ of de overeenkomst na de tot stand koming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument
te raadplegen is;
ā€¢ de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
ā€¢ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
ā€¢ de gedragscodes waarin de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waaop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
ā€¢ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van duurtransactie;
ā€¢ beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door
de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich- binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
d Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van
de betreffende producten.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -
indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na
ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn terruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer terug heeft gezonden, is de koop een feit.
-Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het
aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor
zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is
door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal
geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk
voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer de
ondernemer niet alle wettelijke verplichte informatie over het herrroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren
voor het sluiten van de koopovereenkomst.


ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten;
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiƫle markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
h. voor hygiƫnische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiƫle markt waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventuele prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging in
gaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve
prijs te leveren.

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, Fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en
vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in
nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te
nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de
consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
* De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren
en/of bewerken;
* De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen
ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12 - DUURSTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n
maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
* te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
* tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
* altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
-Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder inbegrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
opzegtermijn van ten hoogste Ć©Ć©n maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogte Ć©Ć©n maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na
afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
-Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen
tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen
opzegging vĆ³Ć³r het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst
tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij
Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument
zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze
webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/ . Mocht er dan nog niet tot een
oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de Stichting
WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende
commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde
producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens koopgedrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 17 - PRIVACY VERKLARING KLARNA

Voor Klarna is jouw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met jouw privacy in het achterhoofd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer je gebruik maakt van de diensten van Klarna (de "Diensten") en een klant van ons wordt. Voorbeelden van het gebruik van onze diensten zijn als je betaalt met Ć©Ć©n van onze betaalopties, onze applicatie op het web of op mobiel (de Klarna App) gebruikt of als je je informatie door ons laat invullen in de checkout van een webwinkel. In dit document staat ook beschreven welke rechten je hebt en hoe je ze kunt uitoefenen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Klarna, met uitzondering van wat is beschreven in paragraaf 1. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring leest.


Sommige van onze Diensten zullen je toegang geven tot content en functies die worden aangeboden door andere bedrijven of organisaties dan Klarna ("Derde Partij Diensten"). Dit is bijvoorbeeld het geval als we een koppeling maken van onze website naar de website van derden, en je via onze webbrowser op de Klarna App de website van derden bezoekt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Derde Partij Diensten, en Klarna is niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens door derden.

Wij zijn Klarna Bank AB (publ), geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met onze hoofdvestiging aan SveavƤgen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. Onder het EU-recht voor de bescherming van persoonsgegevens zijn we de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die we van jou krijgen of op een andere manier over jou verzamelen. Wij zijn verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met geldige wetgeving voor gegevensbescherming.

1. Andere Klarna privacyverklaringen
De diensten Klarna Ident en Klarna Open Banking gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de afzonderlijke privacyverklaringen van deze Diensten, die je bij het gebruik van deze diensten worden aangeboden. Deze afzonderlijke privacyverklaringen zijn van toepassing in plaats van de hier gegeven informatie. Afzonderlijke privacyverklaringen kunnen ook gelden voor specifieke campagnes of aanbiedingen die tijdelijk beschikbaar zijn. Als dat het geval is, dan worden dergelijke afzonderlijke privacyverklaringen aangeboden bij de campagne of aanbieding.

Als je in dienst bent van Klarna, een kandidaat bent die solliciteert naar een baan bij Klarna, of een werknemer bent van een winkel die samenwerkt met Klarna, zijn andere privacyverklaringen van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door Klarna voor deze doeleinden, en zul je relevante informatie ontvangen tijdens het contact met Klarna. Neem contact met ons op -je vindt contactinformatie in paragraaf 13- als je een kopie van de relevante privacyverklaring wilt hebben.

2. Welke informatie verzamelen we?
2.1 Informatie die je ons verstrekt

Jij kunt ons informatie over jezelf geven wanneer jij gebruikmaakt van een van de Diensten van Klarna, bijvoorbeeld als je kiest om te betalen met een van Klarna`s betaalmethoden, contact met ons opneemt of gebruikmaakt van de Klarna App. Je mag alleen je eigen persoonsgegevens verstrekken voor het gebruik van de Diensten, zodat de Diensten op een correcte manier kunnen worden aangeboden.

Afhankelijk van welke Dienst je kiest, kan het gaan om:

Persoonlijke gegevens en contactinformatie ā€“ naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, nationaliteit, salaris, audio-, foto- en video-opnamen van u en uw ID-kaart, enz.

Betaalinformatie ā€“ credit- en debitcard-gegevens (kaartnummer, geldigheidsdatum en CVV- code), factuurinformatie, rekeningnummer, enz.

Bijzondere categorieƫn van persoonsgegevens - Je kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken die worden aangemerkt als bijzondere categorieƫn van persoonsgegevens onder EU Verordening 2016/679 (de AVG), zoals gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens met betrekking op je gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. We hebben deze categorieƫn van persoonsgegevens niet nodig om de Diensten aan te bieden. Als je ervoor kiest om ons deze persoonsgegevens te verstrekken, dan is dat altijd vrijwillig en op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming. In paragraaf 5 kun je lezen hoe je je toestemming kunt intrekken.

Je kunt te allen tijde jouw profielgegevens, zoals jouw contactgegevens en andere bewerkbare instellingen, wijzigen. Dit kan in de Klarna App of door contact met ons op te nemen.

2.2 Informatie die we over jou verzamelen

Afhankelijk van welke Dienst je gebruikt, kunnen wij, zelf of via derde partijen (bijvoorbeeld handelsinformatie- en fraudepreventiebureaus, winkels of publieke databanken) de volgende informatie verzamelen:

Persoonlijke gegevens en contactinformatie ā€“ naam, geboortedatum, nationaal ID-nummer, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

Informatie over goederen en/of diensten ā€“ gegevens over wat je koopt, inclusief bijvoorbeeld het type goederen of een track- en tracecode.

FinanciĆ«le informatie ā€“ financiĆ«le informatie verkregen via derde partijen, zoals je inkomen, mogelijke uitstaande kredieten, negatieve betalingsregistraties, eerdere betaal- en kredietacceptatie, rekeningnummer, naam van de rekeninghouder, en andere bankgegevens.

Informatie over interactie tussen jou en Klarna ā€“ hoe je onze Diensten gebruikt, inclusief informatie over uitstaande schulden en schuld- en betalingsgeschiedenis bij Klarna. Technische gegevens zoals webpaginareactietijden, fouten bij het downloaden, persoonlijke instellingen, je contactgeschiedenis met de klantenservice van Klarna, etc.

Opgenomen telefoongesprekken - We nemen telefoongesprekken op als je de klantenservice belt.

Informatie over interactie tussen jou en winkels - je eerdere contacten met winkels waar jij winkelt, zoals informatie over of je de producten hebt ontvangen en het type webwinkel.

Apparaatinformatie ā€“ bijvoorbeeld IP-adres, de taal- en browserinstellingen, tijdzone, besturingssysteem, platform en schermresolutie. Ga naar paragraaf 11 om meer te lezen over hoe we informatie over je apparaat verzamelen en/of opslaan.

Informatie van externe PEP- en Sanctielijsten - we kunnen je informatie screenen tegen internationale sanctielijsten en lijsten van zogenaamde politiek prominente personen. Deze lijsten bevatten gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of functie en de reden voor opname op de lijst.

Servicespecifieke informatie - om je te voorzien van een aantal van onze Diensten kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen en verwerken die niet onder de bovenstaande categorieƫn vallen. Zie hoofdstuk 4 hieronder om te weten te komen welke aanvullende persoonsgegevens voor de betreffende Dienst worden verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we, voor welk doel en op welke rechtsgrond?
Afhankelijk van de Diensten die je gebruikt, kan Klarna je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden die hieronder zijn opgesomd gebaseerd op de rechtsgrond genoemd voor elk afzonderlijk doeleinde. In paragraaf 4 vind je meer specifieke informatie over hoe we je gegevens verwerken in sommige van onze Diensten.


Verwerking bij het uitvoeren van de Diensten


Doel van de verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking

Beheer van de klantrelatie met jou op verschillende manieren, bijvoorbeeld om je betaling te beheren of onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst


Doel van de verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking

Beheer van de klantrelatie met jou op verschillende manieren, bijvoorbeeld om je betaling te beheren of onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Beoordelen in welke volgorde verschillende betaalopties aan jou moeten worden gepresenteerd bij de checkout bij een winkel die Klarna gebruikt. Deze verwerking en presentatie hebben echter geen invloed op welke betaalopties voor jou beschikbaar zijn.


Hiertegen kun je te allen tijde bezwaar maken door contact met ons op te nemen door middel van de hieronder genoemde contactgegevens.


Met deze verwerking doen wij aan profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over profilering.Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en de webwinkel.Als je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden voor het gebruik als omschreven in paragraaf 4.4, dan is de toepasselijke wettelijke grondslag de uitvoering van een overeenkomst.


Ben je echter niet akkoord gegaan met deze voorwaarden, dan baseert Klarna deze verwerking op een gerechtvaardigd belang. Klarna (en jij als klant) heeft er namelijk een gerechtvaardigd belang bij dat de betaaloptie van jouw voorkeur op een prominente plek wordt getoond bij de checkout.


Wij verzekeren dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons gerechtvaardigd belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken over onze Diensten (bijvoorbeeld nadat je contact hebt opgenomen met de klantenservice van Klarna) via e-mail, sms, telefoon of op een andere manier.


Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik. Je wordt ook geĆÆnformeerd over je recht om bezwaar aan te tekenen (opt-out) elke keer dat je e-mail of telefoonnummer voor dit doel wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling voordat een krediet wordt verstrekt. (Zie paragraaf 4.1 over onze kredietdiensten en paragraaf 7.4 over hoe we samenwerken met handelsinformatiebureaus.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiƫle informatie (inclusief informatie die we extern verkrijgen van handelsinformatiebureaus), en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Voldoen aan wet- en regelgeving, wanneer het krediet dat we verstrekken wettelijk gereguleerd is. In het geval dat het krediet niet wettelijk gereguleerd is, worden de gegevens verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

Het voorkomen van IT-aanvallen (bijvoorbeeld DDos aanvallen) tegen Klarnaā€™s Diensten, als deel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het veilig houden van onze Diensten.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om je als kwetsbare klant te kunnen behandelen (als je door persoonlijke omstandigheden in een kwetsbare positie bent beland.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en bijzondere categorieƫn van persoonsgegevens.

Gebaseerd op jouw expliciete toestemming

Het verbeteren van onze Diensten, voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, en het documenteren van wat tussen jou en onze klantenservice is besproken en afgesproken.

Opgenomen telefoongesprekken

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze Diensten en het uitvoeren van training en kwaliteitscontrole.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.


Doel van de verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrond voor verwerking

Beheer van de klantrelatie met jou op verschillende manieren, bijvoorbeeld om je betaling te beheren of onze verplichtingen uit hoofde van kredietovereenkomsten tussen jou en ons uit te voeren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Het maken en versturen van informatie naar jou in elektronische vorm (geen marketing).

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Beoordelen wat de meest geschikte manier is om contact met je op te nemen om je te informeren over uitstaande schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiƫle informatie (als we deze voorhanden hebben) en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om zo effectief mogelijk contact met je op te kunnen nemen.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Beoordelen in welke volgorde verschillende betaalopties aan jou moeten worden gepresenteerd bij de checkout bij een winkel die Klarna gebruikt. Deze verwerking en presentatie hebben echter geen invloed op welke betaalopties voor jou beschikbaar zijn.


Hiertegen kun je te allen tijde bezwaar maken door contact met ons op te nemen door middel van de hieronder genoemde contactgegevens.


Met deze verwerking doen wij aan profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over profilering.Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en de webwinkel.Als je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden voor het gebruik als omschreven in paragraaf 4.4, dan is de toepasselijke wettelijke grondslag de uitvoering van een overeenkomst.


Ben je echter niet akkoord gegaan met deze voorwaarden, dan baseert Klarna deze verwerking op een gerechtvaardigd belang. Klarna (en jij als klant) heeft er namelijk een gerechtvaardigd belang bij dat de betaaloptie van jouw voorkeur op een prominente plek wordt getoond bij de checkout.


Wij verzekeren dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons gerechtvaardigd belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.
Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken over onze Diensten (bijvoorbeeld nadat je contact hebt opgenomen met de klantenservice van Klarna) via e-mail, sms, telefoon of op een andere manier.


Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik. Je wordt ook geĆÆnformeerd over je recht om bezwaar aan te tekenen (opt-out) elke keer dat je e-mail of telefoonnummer voor dit doel wordt gebruikt.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, informatie over interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en de winkel.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van een kredietwaardigheidsbeoordeling voordat een krediet wordt verstrekt. (Zie paragraaf 4.1 over onze kredietdiensten en paragraaf 7.4 over hoe we samenwerken met handelsinformatiebureaus.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, financiƫle informatie (inclusief informatie die we extern verkrijgen van handelsinformatiebureaus), en informatie over interactie tussen jou en Klarna.

Voldoen aan wet- en regelgeving, wanneer het krediet dat we verstrekken wettelijk gereguleerd is. In het geval dat het krediet niet wettelijk gereguleerd is, worden de gegevens verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

Het voorkomen van IT-aanvallen (bijvoorbeeld DDos aanvallen) tegen Klarnaā€™s Diensten, als deel van onze inspanningen om onze Diensten veilig te houden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het veilig houden van onze Diensten.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om je als kwetsbare klant te kunnen behandelen (als je door persoonlijke omstandigheden in een kwetsbare positie bent beland.)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en bijzondere categorieƫn van persoonsgegevens.

Gebaseerd op jouw expliciete toestemming

Het verbeteren van onze Diensten, voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, en het documenteren van wat tussen jou en onze klantenservice is besproken en afgesproken.

Opgenomen telefoongesprekken

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van onze Diensten en het uitvoeren van training en kwaliteitscontrole.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het overdragen van jouw gegevens aan winkels, leveranciers en andere ontvangers (Zie paragraaf 7 voor meer informatie over hoe we je gegevens delen en waarom.)

Alle categorieƫn van persoonsgegevens onder paragraaf 2

Verschilt afhankelijk van de ontvangers, zie voor meer informatie paragraaf 7. Bijvoorbeeld, Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om leveranciers te gebruiken om haar Diensten aan te bieden en we kunnen een wettelijke plicht hebben om je gegevens met de bevoegde autoriteiten te delen. Het delen van persoonsgegevens met betaaldienstverleners is nodig om de overeenkomst uit te voeren.

Het uitvoeren van risicobeoordelingen, fraudepreventie en risicomanagement (bijvoorbeeld door het verifiƫren van je identiteit en het uitvoeren van controles voor fraudepreventie).


Zie paragraaf 7 voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze fraudepreventiepartners.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels en apparaatinformatie.

Klarna en andere partijen (voornamelijk klanten) hebben een gerechtvaardigd belang bij het risicomanagement van Klarnaā€™s zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld om de frauderisicoā€™s te beheersen.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken Klarnah heeft ook een wettelijke plicht om haar klanten te identificeren.

Uitvoeren van incassowerkzaamheden, onder meer het innen en verkopen van schulden.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna en informatie over de interactie tussen jou en winkels.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het incasseren en verkopen van schulden.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken

Productverbetering en onderzoekHet anonimiseren van je persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het anonimiseren van jouw persoonsgegevens voor productontwikkeling om klantgedrag te analyseren..


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten (bijvoorbeeld om risico- en fraudemodellen te verbeteren)

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten, en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van data-analyse voor productverbetering en het testen van producten.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het mogelijk maken van intern onderzoek en het maken van statistische modellen.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Het mogelijk maken van extern onderzoek, bijvoorbeeld door universiteiten of andere educatieve instituten.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het mogelijk maken van extern onderzoek en draagt bij tot het algemeen belang van de maatschappij bij het ondersteunen van onderzoek.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Compliance en het beschermen van Klarna tegen aansprakelijkheidVoldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving zoals anti-witwas- en accountancywetten en de wettelijke vereisten inzake kapitaaltoereikendheid.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, betalingsinformatie, informatie over goederen en/of diensten, financiƫle informatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten en servicespecifieke informatie.

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het uitvoeren van screening tegen sanctielijsten en lijsten met zogeheten politiek prominente personen.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie van externe PEP- en Sanctielijsten.

Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het beschermen van Klarna tegen juridische vorderingen (het beperken van de aansprakelijkheid) en het handhaven van Klarnaā€™s wettelijke rechten.

Alle categorieƫn van persoonsgegevens onder paragraaf 2.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zichzelf tegen juridische vorderingen en het handhaven van haar wettelijke rechten.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Voor marketingdoeleindenVoor het versturen van marketing en aanbiedingen betreffende onze Diensten aan jou.


Je kunt je altijd afmelden door contact met ons op te nemen Gebruik hiervoor de contactgegevens onder paragraaf 13.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het versturen van marketing en aanbiedingen aan jou.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om te bepalen welke marketing we je sturen. Deze verwerking stopt ook wanneer je je afmeldt voor het ontvangen van marketing.

Persoonlijke gegevens en contactinformatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna, informatie over interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Klarna heeft een gerechtvaardigd belang bij het bepalen welke marketing we je sturen.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

Om gesponsorde links te plaatsen naar producten en diensten van winkels. Informatie over producten/diensten, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, informatie over de interactie tussen jou en winkels, toestel informatie en informatie die specifiek ziet op diensten.
Klarna heeft een gerechtvaardigd belang om gesponsorde links te plaatsen om onze winkels in de Klarna App en onze website te promoten.


Wij zorgen ervoor dat de verwerking die voor dit doel wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het vervullen van ons legitieme belang en dat ons belang zwaarder weegt dan jouw belang om je persoonsgegevens niet voor dit doel te laten verwerken.

4. Het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten
Deze paragraaf beschrijft het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde Diensten. Om meer over deze Diensten, en hun eigenschappen te leren, verwijzen we je naar de algemene voorwaarden van de betreffende Dienst.

4.1 Klarnaā€™s kredietdiensten

De volgende diensten bestaan uit het verstrekken van krediet door ons aan jou: Betaal later (factuur), Betaal nu (alleen in het geval van automatische incasso), Financiering, Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik (beschikbaar in de Klarna App). Om deze diensten aan te kunnen bieden, beoordelen we je kredietwaardigheid, gebaseerd op de door jou verstrekte contactgegevens en persoonlijke informatie, informatie over interactie tussen jou en Klarna en financiƫle informatie. De financiƫle informatie is inclusief extern verkregen informatie van handelsinformatiebureaus, zoals inkomen en betaalaanmerkingen (voor meer informatie over handelsinformatiebureaus zie paragraaf 7).

De Klarna Card en de kaart voor eenmalig gebruik

Als je de Klarna Card of de kaart voor eenmalig gebruik aanvraagt, beoordeelt Klarna je kredietwaardigheid op dezelfde wijze als bij onze andere kredietdiensten. In het geval van de Klarna Card zal Klarna de kredietbeoordeling continue aanpassen aan de hand van de interacties met Klarna.

We delen informatie over jou en de aankopen die je doet als je de Klarna Card gebruikt met VISA en leden van het VISA-betaalnetwerk, voor zover dit nodig is om je kaarttransactie te verwerken, fraude te voorkomen en toepasselijke regels te volgen. Als je je Klarna Card vernieuwt of een nieuwe ontvangt, zullen we deze informatie aan VISA overdragen zodat VISA haar partners bij wie jij je kaartgegevens hebt opgeslagen kan informeren (bijvoorbeeld bij herhaalde transacties).

Als je je Klarna Card aan een digitale portemonnee toevoegt, zullen we je gegevens delen met de aanbieder van de digitale portemonnee in overeenstemming met de privacyverklaring van die aanbieder.

4.2 Aanbiedingen en uitnodigingen op sociale media

Als je geklikt hebt op Ć©Ć©n van onze advertenties of evenementen gepost op een socialmedia-website van een derde partij kunnen we je contactinformatie krijgen zoals je die in je gebruikersprofiel van het betreffende platform hebt staan (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer en andere relevante zakelijke informatie zoals naam en adres van je bedrijf en de industrie waarin je werkzaam bent.). We gebruiken deze informatie om je de aangevraagde Dienst te leveren en om je marketing en aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze Diensten. Je kunt je hiervoor altijd afmelden door contact met ons op te nemen. Zie hiervoor paragraaf 13.4.3 De Klarna-rekeningen (spaar- en betaalrekeningen)

Als je een Klarna-rekening hebt, verwerkt Klarna ook informatie over jouw transacties en tegoeden. Wanneer je transacties of betalingen op andere rekeningen verricht, deelt Klarna je naam en rekeningnummer met de ontvanger en de financiƫle instelling van de ontvanger.

Als je een betaling hebt verricht op een Klarna-rekening, verwerkt Klarna de informatie die zij van de bank ontvangt die je hebt gebruikt voor de transactie, zoals je naam en rekeningnummer.

4.4 De Klarna-gebruikerservaring geleverd onder de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services

Om een vlotte gebruikerservaring te kunnen leveren, zowel voor als na je aankoop, bieden wij de Diensten aan die hieronder beschreven staan en die meer specifiek zijn omschreven in de Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services. Het gebruik van deze Diensten houdt de volgende verwerking van je persoonsgegevens in:Historische transacties

Wij bewaren informatie over de goederen/diensten die je aanschaft via onze Diensten of waartoe je ons op een andere manier toegang tot verleent, om deze informatie aan je te kunnen tonen.Voorkeur voor het invullen van je gegevens

Het automatisch invullen van je gegevens kan op twee manieren gebeuren - door je interactie en door middel van een cookie.

Automatisch invullen door je interactie

Als je de Diensten gebruikt kunnen we vragen om je persoonlijke informatie en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of nationaal identificatienummer, alsmede andere informatie indien van toepassing. Wij bewaren deze informatie in onze systemen, en wanneer je bij ons terugkeert of onze Diensten gebruikt, hoef je alleen maar wat informatie op te geven zoals telefoonnummer, e-mail, postcode of nationaal ID-nummer (afhankelijk van het land), zodat wij de overige velden automatisch met de rest van de gegevens kunnen vullen.Automatisch invullen door een cookie

Een andere methode die we kunnen gebruiken om je gegevens automatisch in te vullen is het plaatsen van cookies op je apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, etc.), waardoor je de mogelijkheid krijgt ervoor te kiezen om informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum of nationaal identificatienummer en kaartgegevens bij Klarna op te slaan. Als je dit doet, gebruiken we de cookie om die gegevens op te halen bij Klarna als je gebruik maakt van onze Diensten op hetzelfde apparaat. We zullen je gegevens automatisch invullen wanneer je interactie hebt met Klarna.

Deactivering van automatisch invullen

Als je geen gebruik wilt maken van automatisch invullen kun je contact met ons opnemen om je instellingen aan te passen. Je kunt je instellingen ook aanpassen in de Klarna App of direct tijdens het aankoopproces in een winkel. Je kunt op elk gewenst moment alle cookies op je apparaat verwijderen, waardoor onze cookie ook wordt verwijderd.Voorgeselecteerde voorkeursbetalingsmethoden

Klarna kan vooraf de betaalmethode selecteren die volgens ons de beste manier van betalen voor jou is. Deze verwerking en weergave heeft geen invloed op de betaalmethoden die voor je beschikbaar zijn. Voor deze beoordeling verwerkt Klarna informatie over de interactie tussen jou en Klarna, zoals informatie over de door jou eerder gekozen betaalmethoden, aankoopbedragen en winkel. Deze verwerking is profilering. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.

Aanbiedingen en voordelen

Om je voordelen te kunnen bieden zoals kortingen, speciale evenementen, early access tot producten, kortingsacties, aanbiedingen van verkopers, proefexemplaren, give-aways etc., kijken we naar de informatie over interacties tussen jou en Klarna (zoals het aantal aankopen onder een bepaalde periode) en je contactinformatie en persoonlijke gegevens . Dit kan gepaard gaan met het opstellen van profielen. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over het opstellen van profielen.De informatie vormt de basis voor Klarna`s marketing en klantenanalyse, bedrijfs- en methodeontwikkeling en statistieken.Binnen het programma van aanbiedingen en voordelen kunnen Klarna en Klarna`s leveranciers en onderaannemers (namens Klarna) deze informatie gebruiken om met jou te communiceren en aanbiedingen en voordelen aan te bieden via fysieke post, sms`jes, e-mail, sociale media en andere digitale kanalen. Klarna en haar leveranciers en onderaannemers zullen hiervoor geen gebruikmaken van direct marketingkanalen (bijv. e-mail of sms-berichten) als je je hebt afgemeld voor direct marketing. (of als je geen toestemming hebt gegeven voor direct marketing, maar dat wettelijk verplicht is in jouw land.)

Je kunt je afmelden voor aanbiedingen en voordelen via een link in een e-mail van ons, of door contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactinformatie in paragraaf 13.

De Klarna App

Als je de Klarna App gebruikt, zullen extra persoonsgegevens worden verwerkt (bijvoorbeeld, gegevens die je zelf hebt ingevoerd op basis van je toestemming) om de Diensten die je kiest te gebruiken in de Klarna App aan te bieden zoals hieronder uiteengezet. Bovendien zal, indien je ervoor kiest om een beloning in te wisselen of mee te doen aan een specifieke aanbieding, de aanbieder van dergelijke aanbiedingen kunnen constateren dat je gebruik maakt van diensten van Klarna. Het personaliseren van content houdt in dat er profielen worden opgesteld waarover je meer kunt lezen in paragraaf 6, profilering vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Klarna App als online shopping assistent.

Gepersonaliseerde artikelen en advertenties: je kunt gepersonaliseerde artikelen en advertenties zien op basis van je eerdere aankopen, contact- en identificatiegegevens, informatie over goederen of diensten, informatie over de interactie tussen jou en Klarna, en informatie over de interactie tussen jou en winkels, apparaatinformatie en servicespecifieke informatie.

Gesponsorde links: als je klikt op een gesponsorde link die een product of een dienst promoot van een winkel, zal je worden doorgeleid naar de website van de winkel via een derde partij, een zogenaamd ā€œgelieerd netwerkā€ (verder uitgelegd in afdeling 7.14). Het gelieerde netwerk kan mogelijk tracking technologie op je toestel plaatsen dat informatie bevat van hetgeen je hebt aangeklikt op een gesponsorde link in de Klarna App, wat vervolgens wordt gebruikt om je bezoek aan een winkel te tracken, zodat er een potentiĆ«le commissie voor Klarna kan worden berekend.

Gepersonaliseerd Klarna-overzicht: er wordt een overzicht weergegeven, waar je de status van je Klarna-aankopen en je aankoopgeschiedenis kunt bekijken, toegang krijgt tot eventuele terugbetalingen en betalingsvoorwaarden kunt regelen en verlengen.

Samengestelde shopping collectie: als je informatie met ons hebt gedeeld over welke onderwerpen, producten of diensten je geĆÆnteresseerd in bent, dan zullen we deze informatie gebruiken om je te voorzien van een gepersonaliseerde shopping collectie, waar je de producten en diensten kunt vinden die zijn samengesteld aan de hand van jouw interesses.

Levering en het volgen van pakketten: in sommige gevallen kan je de route van je pakket volgen.

Mogelijkheid om winkels te "volgen": als je ervoor kiest om een winkel te "volgen", ontvang je informatie over de campagnes die verbonden zijn aan die winkel. Klarna zal dan automatisch beoordelen of je aankopen recht geven op kortingen of andere aanbiedingen binnen de lopende campagne van die winkel.

Kredietdiensten: wij kunnen je krediet aanbieden op basis van eerdere aankopen.

Shoppen met de eenmalige betaalkaart: winkelen via de Klarna App is een manier om Klarna`s betaalmethoden in bijna elke winkel te gebruiken door een eenmalige betaalkaart. Wanneer je de eenmalige betaalkaart gebruikt, verzamelt Klarna informatie over je aankopen en toont deze in de app.

Klantenservice: wanneer je gebruikmaakt van onze klantenservice via, of in verband met, de Klarna App hebben wij toegang tot de informatie die je ons verstrekt.

E-mail Connect: als je jouw e-mailaccount gekoppeld hebt aan Klarna`s E-mail Connect dienst, dan heeft Klarna regelmatig toegang tot jouw e-mailaccount en haalt Klarna hier aankoop gerelateerde informatie uit zoals tracking ID`s en andere informatie over goederen en diensten en de interactie tussen jou en winkels, om deze informatie op te nemen in de Klarna App. Deze dienst kun je op ieder gewenst moment uitzetten, waardoor Klarna geen toegang meer heeft tot jouw e-mailaccount.

Winkel zoeker: je kunt ervoor kiezen om je locatie met ons te delen. In dat geval geef je ons toestemming om deze informatie te gebruiken zodat wij jou winkels kunnen tonen in jouw omgeving. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door het delen van je locatie uit te schakelen op jouw toestel. Klarna bewaart jouw locatie niet nadat wij de winkels in jouw omgeving hebben getoond.

De in-app webbrowser: de Klarna App bevat een webbrowser waarmee je toegang kan krijgen tot websites van winkels en online winkels zodat je vervolgens met de betaalmethodes van Klarna kunt shoppen, ook met winkels die nog niet onze betaalmethodes gebruiken. Klarna verzamelt informatie over hoe je de browser gebruikt zodat wij je kunnen wijzen op relevante deals en aanbiedingen. Daarnaast kunnen websites die je bezoekt hun eigen cookies of andere tracking technologieƫn op jouw toestel plaatsen.

Visueel zoeken: Je kunt ervoor kiezen om foto`s van producten te uploaden, door een foto van het desbetreffende product te maken of door een foto uit de bibliotheek van je telefoon te kiezen, wij zullen dan proberen soortgelijke producten te vinden om aan je te laten zien.

Wenslijst: Je kunt ervoor kiezen om producten en diensten in de Klarna App aan je Wenslijst toe te voegen, zodat je deze later kunt terugvinden, of de prijzen daarvan in de gaten kunt houden. Je kunt je Wenslijst ook delen met anderen, zoals vrienden en familie, waarbij zij dan jouw profielfoto en profielnaam kunnen zien. In sommige gevallen kunnen, als je bent ingelogd op een website van een winkel, links naar een product of dienst die je aan je Wenslijst hebt toegevoegd persoonlijke informatie over jou bevatten, zoals je e-mail adres.

Je gekoppelde bankrekeningen (de Personal Finance Service): Via deze dienst krijg je een overzicht van je financiƫn, inclusief transacties met Klarna, maar ook je gekoppelde bankrekeningen. Wanneer je ervoor kiest om deze Dienst te gebruiken, zal Klarna informatie verwerken over de externe bankrekeningen en andere rekeningen (zoals credit cardrekeningen) die je wil koppelen en zal Klarna persoonlijke gegevens verzamelen zoals rekeningnummer, bank, historische transacties op de rekening en beschikbaar saldo en andere tegoeden. Op basis van deze gegevens zal Klarna je financiƫn visualiseren en je tools aanreiken om je financiƫn te controleren door middel van aanbiedingen relevant voor jouw specifieke situatie (op basis van profilering, zoals uitgelegd in hoofdstuk 6). Dit gebeurt door uitgaven te vergelijken met de uitgaven van andere gebruikers van de Dienst. Op basis van deze vergelijking kunnen wij, samen met onze partners, manieren bieden om je vaste en wisselende kosten te minimaliseren

Profielfoto: Je kunt ervoor kiezen om een profielfoto te uploaden in de Klarna App, in dat geval kan deze foto worden getoond in verschillende Klarna-interfaces (bijvoorbeeld in Klarna`s checkout van een winkel, of in de Klarna App). Klarna`s interfaces kunnen ook worden ingebed in de apps van de winkels. De afbeelding kan ook aan anderen getoond worden als je je apparaat met anderen deelt (tijdens het gebruik van automatisch invullenl door middel van cookies), of als je ervoor kiest om de inhoud van je Klarna App met anderen te delen. Je kunt te allen tijde je foto wissen in de App of door contact met ons op te nemen.

5. Intrekken van toestemming
Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of expliciete toestemming (bijvoorbeeld in verband met het indienen van een volmacht, het indienen van aanvullende informatie die aangeeft dat je een kwetsbare klant bent, of in het geval dat je bijzondere categorieƫn van persoonsgegevens uploadt naar onze Diensten), kun je deze toestemming intrekken door je gegevens in de Klarna App te verwijderen of door contact met ons op te nemen. Het intrekken van deze toestemming zal niet leiden tot enig nadeel voor jou, aangezien wij dit soort informatie niet nodig hebben om onze Diensten te kunnen leveren.

6. Profilering door Klarna en geautomatiseerde besluitvorming
"Profilering" betekent de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die op jou betrekking hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van je financiƫle situatie of je voorkeuren te analyseren of te voorspellen, zoals koopinteresses. Wij gebruiken profilering op basis van persoonsgegevens die wij over jou hebben om individuele of geautomatiseerde beslissingen te nemen, voor de volgende doeleinden:

Beslissingen zonder rechtsgevolgen en die je niet op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

Klarna neemt de volgende beslissingen zonder rechtsgevolgen of zonder gevolgen die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen;

voorspellen welke marketing content voor jou interessant zou zijn. Je kunt hier altijd bezwaar tegen maken en je afmelden van dergelijke marketing en profilering door contact met ons op te nemen.Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens voor marketing zie paragraaf 3 hierna.;

te beslissen welke loyaliteitsbonussen bij je passen (zie paragraaf 4.4 voor meer informatie);

te beslissen over de meest geschikte manier om contact met je op te nemen over uitstaande schulden (zie paragraaf 3 voor meer informatie);

te beslissen welke content in je Klarna App wordt getoond. Zie paragraaf 4.4 voor meer informatie.

te beslissen in welke volgorde verschillende betaalopties zullen worden gepresenteerd in de checkout van een winkel die Klarna gebruikt.

Daarnaast gebruiken sommige van onze Diensten, zoals wanneer je bankrekeningen en vergelijkbare accounts in onze Klarna App koppelt, profilering om je de toepasselijke Dienst te kunnen leveren. Een voorbeeld is het aan jou verschaffen van voor jou relevante financiƫle inzichten of om te selecteren welke aanbiedingen we geven, in overeenstemming met de voorwaarden van de Dienst.

Beslissingen met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treffen

ā€œGeautomatiseerde besluitvorming, met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treftā€ betekent dat bepaalde beslissingen met betrekking tot onze Diensten uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde middelen,zonder enige interactie van een van onze medewerkers. Deze beslissingen hebben een aanmerkelijke impact op jou als consument, dat vergelijkbaar is met een rechtsgevolg. Door een dergelijke geautomatiseerde beoordeling verhogen wij de objectiviteit en transparantie van de besluitvorming bij het aanbieden van deze Diensten.

Wij maken gebruik van dit soort geautomatiseerde besluitvorming wanneer wij:

besluiten om je geen aanbod te doen voor onze kredietdiensten.

besluiten om je aanvraag om een kredietdienst te gebruiken goed te keuren.

besluiten om je aanvraag om een kredietdienst te gebruiken af te wijzen.

besluiten of je een risico op fraude of het witwassen van geld vormt, als uit onze verwerking blijkt dat jouw gedrag tekenen van witwassen van geld vertoont, frauduleus gedrag is, dat je gedrag niet in overeenstemming is met eerdere verklaringen of als je je ware identiteit opzettelijk lijkt te hebben verborgen. In bepaalde gevallen controleert Klarna ook of een specifieke klant al dan niet op een zogenaamde sanctielijst staat.

Zie paragraaf 3 voor meer informatie over de soorten persoonsgegevens die voor deze doeleinden worden verwerkt.

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerde beslissing met rechtsgevolgen of die je op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft (samen met de bijbehorende profilering) door contact met ons op te nemen via het in paragraaf 13 genoemde e-mailadres. Een medewerker van Klarna zal dan naar je zaak kijken.

7. Met wie kunnen we je persoonsgegevens delen?
Wij kunnen je persoonsgegevens delen met de onderstaande categorieƫn van ontvangers, voor de onderstaande doeleinden. Met welke ontvangers wij je persoonsgegevens precies delen en voor welke doeleinden, hangt af van de Diensten die je gebruikt. Daarbij nemen wij alle redelijke contractuele, wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens met een adequaat beschermingsniveau worden behandeld.7.1 Leveranciers en onderaannemers

Klarna kan persoonsgegevens delen met leveranciers en onderaannemers die wij gebruiken om de Diensten aan je te leveren. Leveranciers en onderaannemers zijn bedrijven die alleen het recht hebben om de persoonsgegevens die zij van Klarna ontvangen namens Klarna te verwerken. Voorbeelden van dergelijke leveranciers en onderaannemers zijn software- en gegevensopslagaanbieders, aanbieders van diensten op het gebied van betalingsverwerking en bedrijfsadviseurs.

7.2 Winkels

Klarna deelt persoonsgegevens met de winkel die je bezoekt of waar je een aankoop doet (dit kunnen ook aan de winkels gelierde ondernemingen zijn indien je daarover bent geĆÆnformeerd door de winkel). Dit wordt gedaan om de winkel in staat te stellen je aankoop en je relatie met de winkel of de gelieerde onderneming uit te voeren en te beheren, bijvoorbeeld voor het verifiĆ«ren van je identiteit, je de goederen toe te sturen, vragen en geschillen te beheren, om je relevante marketing te sturen en ook om fraude te voorkomen. De persoonsgegevens die met een winkel worden gedeeld, zijn onderworpen aan de privacyverklaring en beleid van de winkel.7.3 Betalingsdienstaanbieders, Accountinformatiediensten en financiƫle instellingen

7.3.1 Betalingsdienstaanbieders ("PSP`s") en financiƫle instellingen

Betalingsdienstaanbieders bieden winkels en Klarna diensten aan voor het aanvaarden en verwerken van elektronische betalingen via verschillende betaalmethoden, waaronder kredietkaarten, betalingen per bank zoals automatische incasso`s, bankoverschrijvingen, enz. Sommige winkels gebruiken PSP`s waarmee ze je informatie delen voor de verwerking van betalingen. Dit doen ze in overeenstemming met de privacyverklaringen van de winkels. De winkels kunnen ook, voor de verwerking van de administratie van betalingen, van ons verlangen dat wij jouw informatie delen met PSP`s. Sommige PSP`s verzamelen en gebruiken je informatie ook onafhankelijk van elkaar in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een digitale portemonnee gebruikt.

Daarnaast kan Klarna je informatie delen met andere financiƫle instellingen om de transacties uit te voeren die je met jouw account verricht.

7.3.2 Accountinformatiediensten ā€œAccount Information Servicesā€ (ā€œAISā€) en financiĆ«le instellingen

Wanneer je gebruik maakt van Klarnaā€™s betaalmiddelen, kan Klarna voor fraudepreventie hulpmiddelen inzetten om jouw identiteit te verifiĆ«ren, zoals Bank Login, waarbij Klarna gebruik maakt van AIS om informatie van jouw online bank te verzamelen en te beoordelen. Klarna is de leverancier van AIS aan jou en in relatie tot jouw bank. Wanneer je met behulp van AIS inlogt bij jouw online bankrekening, verzamelt Klarna de noodzakelijke gegevens om de beoordeling uit te voeren. Wanneer je de Bank Login service gebruikt, slaat Klarna nooit jouw daadwerkelijke gebruikersgegevens op (zoals Bank-ID, PIN-code en TAN-code). In plaats daarvan worden deze gegevens wanneer je toegang hiertoe hebt direct aan jouw bank verstrekt, waarbij gebruik wordt gemaakt van een versleutelde verbinding die voldoet aan de relevante bancaire standaarden voor publieke en private sleutels.

7.4 Handelsinformatiebureaus

Als je een krediet aanvraagt (zie Paragraaf 4.1 hierboven voor een specificatie van onze kredietdiensten), kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met handelsinformatiebureaus, om je kredietwaardigheid te beoordelen in verband met je aanvraag, om je identiteits- en contactgegevens te bevestigen en jou en andere klanten te beschermen tegen fraude. Het delen van deze gegevens kwalificeert als een kredietbeoordeling.

In Nederland deelt Klarna jouw naam, adres en telefoonnummer met handelsinformatiebureaus zodat de kredietbeoordeling kan worden uitgevoerd. Deze kredietbeoordeling heeft geen invloed op je kredietwaardigheid.

De handelsinformatiebureaus zullen jouw informatie verwerken in lijn met hun eigen privacy statement en je kunt er hier achter komen met welke bureaus wij samenwerken.

Daarnaast geldt het volgende als je je hebt aangemeld voor Financiering: Klarna deelt jouw naam, geboortedatum, adres, in sommige gevallen email adres, informatie over jouw financieringsschuld en informatie over terugbetalingen (inclusief late terugbetalingen) met betrekking tot die schuld, met de Nederlandse Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR), in lijn met Nederlandse financiƫle wetgeving. De informatie die wordt gedeeld met BKR heeft mogelijk invloed op jouw toekomstige kredietwaardigheid en de mogelijkheid om krediet op te nemen.

Houd er rekening mee dat Klarna alleen de kredietwaardigheid heeft die we van een commercieel informatiebureau ontvangen, alleen in een scriptgegevensformaat. Dit betekent dat u het beste een kopie van de beoordeling kunt opvragen bij het handelsinformatiebureau als u een leesbare versie wilt zien.

7.5 Diensten voor fraudepreventie en identiteitscontrole

Je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die diensten voor het voorkomen van fraude aanbieden, om je identiteit en de juistheid van de gegevens die je ons hebt verstrekt te controleren en om criminele activiteiten te voorkomen. De bedrijven waarmee we in Nederland samenwerken, worden hier opgesomd. Houd er rekening mee dat deze bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.7.6 Klarna Group

Je informatie kan worden gedeeld met bedrijven binnen de Klarna-groep, op basis van de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bedrijfsvoering van Klarna.7.7 Socialmedia-bedrijven

Als je contact met ons opneemt via social media-platforms zoals Facebook of Twitter, worden je gegevens door deze bedrijven opgeslagen en verwerkt, in overeenstemming met hun privacyverklaringen.7.8 Een persoon met een volmacht voor jouw handelingen

Klarna zal je gegevens delen met een persoon die een volmacht heeft om jouw persoonsgegevens te ontvangen. De gegevens worden gedeeld op basis van jouw toestemming.

7.9 Google

Als je Google Maps gebruikt bij het afrekenen (bijvoorbeeld om je adres op te zoeken in het adresveld) of de Klarna App, verwerkt Google je gegevens in overeenstemming met Google Maps`/Google Earth`s servicevoorwaarden en privacy beleid. Wanneer je via een webbrowser gebruik maakt van de Klarna App, dan verzamelt Google bovendien jouw toestelinformatie door middel van de reCAPTCHA dienst die in de webbrowser is geĆÆmplementeerd. Soms gebeurt dit in combinatie met informatie die je invoert in de reCAPTCHA dienst. Google verwerkt deze informatie in lijn met haar eigen privacy beleid. Klarna verwerkt deze gegevens op grond van haar gerechtvaardigd belang ten behoeve van haar bedrijfsvoering, aangezien de reCAPTCHA dienst misbruik van onze diensten voorkomt.7.10 Autoriteiten

Klarna kan noodzakelijke informatie bekendmaken aan instanties zoals politie, belastingdienst of andere instanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of onder bepaalde omstandigheden indien je ons hierom hebt verzocht of indien dit vereist is voor het toepassen van belastingaftrek. Een voorbeeld van een wettelijk verplichte openbaarmaking is voor de bestrijding van het witwassen van geld of om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

7.11 Logistieke bedrijven

Klarna kan je informatie delen met logistieke bedrijven die de door jou bestelde goederen leveren, indien je ervoor gekozen hebt om de pakketten te volgen. Voorbeelden van gegevens die we delen zijn contactinformatie en persoonlijke gegevens en trackingnummer. Houd er rekening mee dat de logistieke bedrijven je gegevens verwerken in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen.7.12 Partners binnen de Personal Finance Service en het Aanbiedingen en Voordelenprogramma

Klarna kan je informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden of bij opdrachtgeving to incasso aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus. Het delen van persoonsgegevens gebeurt dan op basis van een legitiem belang van het incasseren en verkopen van schulden. De incassobureaus verwerken jouw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen of als verwerker van Klarna. De incassobureaus kunnen mogelijk ook informatie over je onbetaalde schuld delen met handelsinformatie bureaus, hetgeen invloed kan hebben op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst krediet op te nemen.

7.13 Incassobureaus en andere opkopers van vorderingen

Klarna kan je informatie delen bij de verkoop van onbetaalde schulden of bij opdrachtgeving incasso aan derden, bijvoorbeeld aan incassobureaus. Het delen van persoonsgegevens gebeurt dan op basis van een legitiem belang van het incasseren en verkopen van schulden. De incassobureaus of andere opkopers van vorderingen verwerken jouw gegevens in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen of als verwerker van Klarna. De incassobureaus of andere opkopers van vorderingen kunnen mogelijk ook informatie over je onbetaalde schuld delen met handelsinformatie bureaus, hetgeen invloed kan hebben op je kredietwaardigheid en de mogelijkheid om in de toekomst krediet op te nemen.7.14 Gelieerde netwerken

Klarna kan informatie delen over het feit dat je op een gesponsorde link hebt geklikt (i.e. links die producten of diensten van winkels promoten) met zogenaamde "gelieerde netwerken". Deze gegevens worden gedeeld als je op een gesponsorde link klikt, waarna je wordt omgeleid naar de website van de winkel via het "gelieerde netwerk". Het gelieerde netwerk plaatst mogelijk een tracking technologie op je toestel dat het gegeven bevat dat je geklikt hebt op een gesponsorde link via een van Klarna`s applicaties, zodat je bezoek aan een winkel getrackt kan worden om een potentiele commissie voor Klarna te berekenen. De gelieerde netwerken kunnen jouw persoonsgegevens verwerken in lijn met hun eigen privacy statements.

7.15 Desinvestering

In het geval dat Klarna vorderingen, bedrijven of activa verkoopt of koopt, kan Klarna je persoonsgegevens delen met de toekomstige verkoper of koper van dergelijke vorderingen, bedrijven of activa.

Als Klarna vrijwel al haar activa worden verworven door een derde partij, kunnen persoonsgegevens over Klarna`s klanten worden gedeeld.8. Waar verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij streven er altijd naar om je persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In bepaalde situaties, zoals wanneer wij persoonsgegevens delen met een bedrijf, leverancier of onderaannemer van de Klarna groep buiten de EU/EER, kunnen je persoonsgegevens echter worden doorgegeven aan en verwerkt in een bestemming buiten de EU/EER. Als de winkel waar je winkelt zich buiten de EU/EER bevindt, betekent het delen van je persoonsgegevens met de winkel ook dat jouw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt.

Wij zorgen dat een adequaat beschermingsniveau in stand wordt gehouden en dat correcte verwerking van persoonsgegevens adequaat gewaarborgd wordt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de AVG, wanneer wij je gegevens buiten de EU/EER verwerken. Deze waarborgen bestaan erin dat het derde land of de staat in kwestie onderworpen is aan een besluit van de Europese Commissie om het beschermingsniveau passend te verklaren of de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer te leggen.

9. Hoelang verwerken wij je persoonsgegevens?
Wij zullen je persoonsgegevens verwerken gedurende de periode die nodig is voor bepaalde doeleinden van onze verwerking Deze doeleinden zijn beschreven in deze privacyverklaring. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens, ook al stoppen wij met de verwerking van je persoonsgegevens voor het ene doel, zullen bewaren als deze nog voor een ander doel moeten worden verwerkt, waarbij wij ze alleen voor dat andere doel zullen gebruiken. In het bijzonder:

Zolang je onze Voorwaarden voor het gebruik van Klarna Services hebt geaccepteerd, zullen wij, totdat je deze voorwaarden beƫindigt (door contact met ons op te nemen of door ons te instrueren om gegevens te verwijderen door middel van bijvoorbeeld een verzoek om gegevens te wissen), de persoonsgegevens verwerken die wij nodig hebben om de Diensten aan je aan te kunnen bieden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens met betrekking tot je eerdere aankopen.

Wij verwerken persoonsgegevens die zijn opgenomen in kredietbeoordelingen ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van 90 dagen na de datum waarop de opvraag is gedaan.

Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot schuld ten behoeve van nieuwe kredietbeoordelingen gedurende een periode van drie (3) jaar na het afsluiten van de schuld - door betaling van de schuld, waarbij de schuld wordt afgeschreven door Klarna of de verkoop van de schuld door Klarna.

Wij verwerken opnames van telefoongesprekken gedurende een periode van 90 dagen na de opnamedatum voor kwaliteitsdoeleinden.

Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op de naleving van de geldende wetgeving, zoals consumentenrechten, bankregelgeving, de bestrijding van het witwassen van geld en de boekhouding. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen je persoonsgegevens tot tien jaar na het einde van de klantrelatie worden bewaard.

10. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Recht op informatie. Je hebt het recht om geĆÆnformeerd te worden over de manier waarop wij je informatie verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring, andere informatie op onze website en door het beantwoorden van vragen die ons worden gesteld.

Recht van inzage. Je kunt een kopie van je gegevens opvragen als je wilt weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken. Deze kopie van jouw persoonsgegevens kan ook in een machineleesbaar formaat worden verstrekt (m.a.w. "data portabiliteit").

Recht op rectificatie. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie over jezelf te corrigeren.

Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer je je toestemming hebt ingetrokken. Zoals hierboven in paragraaf 3 en 9 meer in detail beschreven, zijn wij ook onderworpen aan bepaalde wettelijke verplichtingen die ons verhinderen om sommige gegevens onmiddellijk te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking of recht van bezwaar tegen de verwerking. Als je van mening bent dat je informatie onjuist is of dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken, heb je het recht om ons te vragen de verwerking te stoppen. Je kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking wanneer je van mening bent dat er omstandigheden zijn die de verwerking onrechtmatig maken. Verder kun je altijd bezwaar maken tegen ons gebruik van jouw data voor direct marketing.

Recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit dat genomen is door Klarna. Zie paragraaf 6 voor meer informatie over hoe Klarna gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Recht om toestemming in te trekken. Zoals omschreven in paragraaf 5, mag je jouw toestemming te allen tijde intrekken wanneer expliciete toestemming de grondslag vormt voor de verwerking van jouw gegevens.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij je nationale toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens of de Zweedse toezichthoudende autoriteit bescherming persoonsgegevens (Integritetsskyddsmyndigheten). Klachten bij de Zweedse autoriteit bescherming persoonsgegevens kunnen via deze link worden ingediend: https://www.datainspektionen.se/other-lang/in-english/.

Controle over de instellingen van de diensten in de Klarna App. In de Klarna App heb je de mogelijkheid om de instellingen aan te passen, bijvoorbeeld of je meldingen of gepersonaliseerde marketing wilt ontvangen. Wij zullen altijd je keuze respecteren.

11. Hoe zit het met cookies en andere tracking-technologieƫn?
Om een op maat gesneden en ā€œsmooothā€ ervaring te leveren, gebruiken we cookies en soortgelijke tracking-technologieĆ«n in onze online applicaties, zoals onze website, de Klarna App en de kassa`s van winkels die samenwerken met Klarna. U kunt meer informatie vinden over de door ons gebruikte trackingtechnologieĆ«n en de relevante trackingtechnologieĆ«n accepteren of weigeren in de betreffende applicatie.12. Updates van deze privacyverklaring
Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons service-aanbod, zodat je een nog betere gebruikerservaring krijgt. Dit omvat zowel wijzigingen in bestaande Diensten als de introductie van nieuwe Diensten. Het is daarom belangrijk dat je deze privacyverklaring elke keer dat je een Klarna Dienst gebruikt leest, aangezien de verwerking van je persoonsgegevens veranderd kan zijn sinds je voor het laatst een van onze Services gebruikte.

13. Contactgegevens.
Klarna Bank AB (publ) is geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder het registratienummer 556737-0431 met ons hoofdkantoor aan SveavƤgen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Klarna heeft een functionaris gegevensbescherming en een team van specialisten op het gebied van gegevensbescherming dat uitsluitend met gegevensbescherming en privacy werkt. We hebben ook een speciaal team binnen onze klantenservice dat zich bezighoudt met gegevensbescherming. Je kunt ze altijd bereiken via dataprotectie@klarna.nl.

Klarna Bank AB (publ) is onderworpen aan de Zweedse wet inzake gegevensbescherming. Bezoek www.klarna.com voor meer informatie over Klarna.Laatst bijgewerkt op 4 januari 2021.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Sorteer op

Fashion News!

Blijf op de hoogte van onze laatste Trends, Kortingen, Acties en meer...ā™”
Aanmelden
Ā© 2018 - 2023 INFORMATIE OVER FASHIONESTA | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel